สารพันปัญหา

1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดจะดำเนินการอย่างไร คลิกเพื่อดูคำตอบ

คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  

 

1) ชื่อ - สกุล

2) คำนำหน้าชื่อ 

3) เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี้) ขอแก้ไขรายการด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงปิดรับสมัคร (ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559ในวันและเวลาราชการ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่

กรมการพัฒนาชุมชน

ชั้น 5 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 02-141-6173, 02-141-6384, 02-141-6200,

02-141-6379, 02-141-6174, และ 02-141-2675

หรือส่งทางโทรสารหมายเลข 02-143-8915

ภายในวันที่ 16  พฤศจิกายน  2559 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้

       1) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง

       2) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

       3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาดจะดำเนินการอย่างไร คลิกเพื่อดูคำตอบ

คำตอบ : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดนอกเหนือจากชื่อ, นามสกุล และคำนำหน้า ผู้สมัครไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ให้ใช้ปากกาสีแดงขีดเส้นทับข้อความเดิมที่ต้องการแก้ไขในใบสมัครพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ (สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 หลังจากที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันแล้ว) เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับมายื่นในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

3. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ คลิกเพื่อดูคำตอบ

คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน

4. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด คลิกเพื่อดูคำตอบ

คำตอบ : ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559 ที่เว็บไซต์ https://cdd.job.thai.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

5. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร คลิกเพื่อดูคำตอบ

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินและนำเอกสาร "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา  ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2559 ภายในเวลาทำการธนาคาร

6. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร คลิกเพื่อดูคำตอบ

คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จำนวนตำแหน่งละ 430  บาท  ซึ่งประกอบด้วย
-  ค่าธรรมเนียมสอบ  จำนวน  400  บาท
-  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต  จำนวน    30  บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

7. คำถาม : การประกาศรายชื่อเมื่อไร คลิกเพื่อดูคำตอบ

คำตอบ : กรมการพัฒนาชุมชนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1  ให้ทราบภายในวันที่  25  พฤศจิกายน  2559    ที่เว็บไซต์   http://cdd.job.thai.com    โดยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครแยกเป็นรายหน่วยงานและรายตำแหน่งตามที่ผู้สมัครสอบได้เลือกไว้  และผู้สมัครสอบจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1  ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่  ที่กรมที่ดินกำหนด

8. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหนและเมื่อไร คลิกเพื่อดูคำตอบ

คำตอบ : เมื่อผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว  จะได้รับเลขประจำตัวสอบ  โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ  และสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์  http://cdd.job.thai.com  ตั้งแต่วันที่ 30  พฤศจิกายน  2559     เป็นต้นไป  และสำหรับใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต  ให้ผู้สมัครนำมายื่นในวันสอบการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน หรือสอบปฏิบัติ) 

9. คำถาม : ผู้มีสิทธิสมัครสอบต้องสำเร็จการศึกษาเมื่อใด คลิกเพื่อดูคำตอบ

คำตอบ : ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

10. คำถาม : สามารถใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท มาสมัครสอบได้หรือไม คลิกเพื่อดูคำตอบ

คำตอบ : สามารถนำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท มาสมัครสอบได้ แต่หลักฐานคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบต้องเป็นระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เท่านั้น 

11. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด คลิกเพื่อดูคำตอบ

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานสรรหาและประเมินผล กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์หมายเลข 02-141-6173, 02-141-6384, 02-141-6200, 02-141-6379, 02-141-6174, และ 02-141-2675 โทรสารหมายเลข 02-143-8914, 02-143-8915 ในวันและเวลาราชการ 

12. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด คลิกเพื่อดูคำตอบ

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.